Privacyverklaring

Dit document bevat het privacybeleid van de Vereniging FlevoKlassiekers (hierna te noemen “de club”). Het privacybeleid is van toepassing op alle persoons-  en andere gegevens die de club verwerkt van haar leden, en relaties. Indien u lid wordt van de club, of om een andere reden gegevens aan de club verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoons- en voertuiggegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken en gaat u akkoord met de bepalingen in deze verklaring. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Jack van Asselt (in de functie van secretaris),

Spuiweg 42

8243 PW Lelystad,

Tel 0320-249507 of 06-22243864,

Mail: flevoklassiekers@chello.nl

KvK nr. 39067011

Web-site: https://www.flevoklassiekers.nl

 1. Welke gegevens verwerkt de club
  2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende (persoons)gegevens verwerkt:
  Gewone persoonsgegevens
 • naam / voorletters / tussenvoegsel
 • adres/ postcode/ woonplaats
 • telefoonnummer(s)/ E-mailadres(sen) /social media accounts
 • geboortedatum/ geslacht/ beroep

            Voertuiggegevens (bij aanmelding)

 • Merk/ Type/ Bouwjaar

            Beeldmateriaal

 • Foto’s en filmopname’s

2.2       Van clubrelaties (adverteerders of personen en bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten van  de Flevo Klassiekers) worden relevante contactgegevens verwerkt zoals

Contacgegevens

 • (Bedrijfs)naam / voorletters / tussenvoegsel
 • Adres/ Postcode/ Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)/ E-mailadres(sen)/ social media accounts

            Voertuiggegevens

Merk/ type/ bouwjaar

            Beeldmateriaal

 • Foto’s en filmopname’s

 

Er worden geen gegevens opgeslagen zoals BSN-nummers, paspoort- of andere ID-gegevens en kentekengegevens

 

 1. Voor welk doelen verwerkt de club deze gegevens

De club verwerkt de in sub 2.1 en 2.2 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
a)  uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het   lidmaatschap, de eventuele opzegging daarvan en overige correspondentie in verband met        het lidmaatschap van de club.

 1. b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres wordt gebruikt voor het versturen van het clubblad, uitnodigingen en uitwisseling van informatie over activiteiten van de club;
 2. c) uw naam en e-mailadres om u via e-mail te informeren over activiteiten, en club en klassieker   gerelateerde zaken. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door een mail te  sturen aan de secretaris.
 3. d) de gegevens van uw klassieke auto(s) om te vermelden in het clubblad en om u mogelijk in contact te brengen met andere belangstellenden voor het type auto dat u bezit of heeft            bezeten .
 4. e) de relatiegegevens worden gebruikt voor het toezenden van informatie en correspondentie in verband met de activiteiten van de club.
 5. f) op de website en in het clubblad van de Flevoklassiekers worden naast de naam, géén persoonlijke gegevens getoond. Wel worden van de evenementen foto’s geplaatst waar mogelijk leden en hun voertuigen op staan. Een lidmaatschap bij de Flevoklassiekers houdt in, dat het lid akkoord gaat met het plaatsen van foto’s op de website, in het clubblad en voor overige clubactiviteiten. (gezichten of kentekens worden daarbij niet onherkenbaar gemaakt)

 

 1. Bewaartermijnen

Uw naam en contactgegevens (waaronder uw e-mailadres) en klassiekergegevens worden ook na beëindiging van het lidmaatschap bewaard in het archief van de Flevo Klassiekers. Uw gegevens zullen na beëindigen van het lidmaatschap nog slechts gebruik worden om historische en statistische redenen, bijvoorbeeld het organiseren van een reünie. Foto’s kunnen ook voor algemene doeleinden en promotie van club worden gebruikt. Bij opzegging van het lidmaatschap (of daarna) kunt u aangeven dat u uit de bestanden verwijderd wilt worden, waarna uw persoons en klassiekergegevens gewist worden.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de club passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de club gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker (met name voor de verzending van het clubblad). Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. Verstrekte persoonsgegevens worden door de verwerker slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden binnen een jaar vernietigd.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1     Via de secretaris van de club kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De club zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

6.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris.

6.3     Indien u klachten hebt over de wijze waarop de club uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

6.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de secrearis flevoklassiekers@chello.nl 

 

 1. Publicatie Privacyverklaring

Op de website van de club wordt onze privacyverklaring gepubliceerd.

De club verwijst in alle documenten waarin persoonsgegevens staan naar de privacyverklaring op website.

 

 1. Beveiliging

In de club hebben alleen bestuursleden toegang tot de persoonsgegevens van de vereniging.

 

 1. Datalekken.

Binnen het bestuur van de club is iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is bekend waar dit intern gemeld moet worden zodat de club het datalek adequaat kan afhandelen en documenteren.

De club agendeert en bespreekt het onderwerp privacybescherming jaarlijks in de ledenvergadering.

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 1. Ondertekening

d.d. 25-11-2018,

 

Namens de Flevoklassiekers

Ton Weerheijm (Voorzitter)                                            Jack van Asselt (Secretaris)

____________________________________