LEDENVERGADERING 2024

Op dinsdag 19 maart heeft de algemene ledenvergadering van de Flevoklassiekers plaatsgevonden bij de HSVD in Dronten. De vergadering wordt geleid door de voorzitter , penningmeester en sekretaris . De notulist legt al de besproken zaken vast .

Om 20:00 opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Overzicht activiteiten 2023

Aan het begin van de vergadering kunnen de aanwezige leden indien gewenst nog agendapunten voor de vergadering inbrengen . Vervolgens worden de notulen  van de vorige jaarvergadering doorgenomen . Het verslag is in ieders bezit via de Flevoklassieker 107. Er zijn geen aanmerkingen op de notulen van voorgaande vergadering en deze zijn daarmee definitief vastgelegd. Daarna worden alle georganiseerde evenementen uit 2023 doorgenomen , totaal ongeveer 24 activiteiten met als bijzonderheid het kampeerweekend in Callantsoog.

Financiën

In het financiele jaarverslag over 2023 geeft de penningmeester een uitgebreide toelichting . De inkomsten en uitgaven zijn voor een groot deel volgens de begroting verlopen en de club heeft een gezonde financiele positie. Mede door de contributie verhoging met  € 5 per jaar kan er de komende jaren geld opzij gezet worden voor het volgende jubileum feest. Aansluitend  geeft de penningmeester een toelichting op de begroting voor 2024.De kaskontrole is dit jaar uitgevoerd door de heren Schreurs en van de Klashorst .De heren hebben de kontrole uitgevoerd ,  alles was goed geadministreerd en opgeslagen en het advies van de kaskommissie was dan ook de penningmeester decharge te verlenen over de gevoerde administratie in 2023. Daarna wordt de nieuwe kaskommissie gekozen.

Huishoudelijk Regelement

Elk nieuw lid ontvangt een welkomsbrief , dit is tevens het huishoudelijk regelement. Het is een konstant veranderend document , mede omdat de bestuurssamenstelling erin vermeld is en elke bestuurswijziging moet dus aangepast worden. Leden die een voorstel hebben voor een wijziging in het regelement kunnen dit indienen bij de sekretaris.  Nadat de recente bestuurswijziging verwerkt is zal er een nieuwe uitgave komen van het regelement. Het regelement zal ook worden gepubliceerd op de website.

Website

De website van de club wordt onderhouden door René Knook en Rein Bouman. De actuele agenda en verslagen van de georganiseerde activiteiten zijn op de website te bekijken met de bijbehorende foto’s. De heer Bouman geeft een toelichting op de zaken die aangepast zijn op de website. In het menu is het onderwerp Sponsorkliks , al uitgebreid besproken eerder in de vergadering , naar voren gehaald . Ook is het gemakkelijker gemaakt om je aan te melden als nieuw lid door middel van een invulformulier wat eenvoudig verzonden kan worden naar de club.Om een indruk te geven wie er zoal op de website kijken geeft de heer Bouman een uitleg met cijfers aan de hand van het Facebook bezoek op het onlangs gepubliceerde garagebezoek. Op Facebook wordt steeds een link geplaatst naar de artikelen op de website.

Arie Reijn

Afscheidskado

Arie Reijn en Wing Tang nemen afscheid als bestuursleden .Het voorstel is om Ronald Dekker te benoemen als nieuw bestuurslid. Ook Sander van Til wil graag toetreden tot het bestuur , beide worden benoemd zonder bezwaren

Sander van Til

Aktiviteiten 2024

De vergadering wordt vervolgt met de vraag of iemand nog een activiteit weet om als club te bezoeken. In de loop der jaren hebben we al bijna alles bezocht in de omgeving en  op een niet te grote afstand . Nieuwe ideeen zijn welkom en er komen een aantal suggesties uit de zaal. Als laatste agendapunt volgt de rondvraag , waarna de voorzitter de vergadering sluit en er tijd is voor een gezellig praatje en een drankje.